Kindvolgsysteem/ mentor

Wij werken met een kind-volgsysteem. Hiervoor gebruiken wij een observatieformulier waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind bekeken worden. Ieder kind heeft een ‘persoonlijke’ pedagogisch medewerk(st)er, ookwel mentor genoemd. Deze vult jaarlijks het observatieformulier in (rond de verjaardag van het kind). Nadat u het verslag heeft ontvangen en gelezen, wordt een afspraak met u gepland, zodat u uw eventuele vragen of opmerkingen kunt bespreken.

Als uw kind 4 jaar is en onze kinderopvang verlaat, krijgt u het observatieformulier ‘overdracht naar de basisschool’ in tweevoud mee naar huis (één exemplaar voor uzelf en één exemplaar voor de basisschool). Dit nadat er een gesprek is geweest tussen u en de mentor. Zonder uw toestemming zullen er nooit gegevens van uw kind worden uitgewisseld met de basisschool.

Individuele behoeften

Pedagogisch medewerkers kijken en luisteren tijdens hun werk voortdurend naar de kinderen. Deze informatie gebruiken wij om activiteiten aan te bieden welke passend zijn bij de individuele behoeften van het kind en om te beoordelen hoe het kind zich tijdens de opvang voelt. Iedere dag dat het kind zich binnen onze opvang bevindt, wisselen wij onze bevindingen uit met ouder(s)/verzorger(s) tijdens de breng- en haalmomenten.

 

Tevens blijft ons pedagogisch beleid altijd in beweging. Ook ouders vragen wij om kritisch mee te denken/kijken naar onze werkplannen. Deze zijn terug te vinden bij de entree van ons kinderopvang. Zijn hier vragen en/of opmerkingen over, dan horen wij dat graag.

 

Mentor

Wanneer een kind start bij Kakelbont, krijgt het kind vanaf het begin een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerk(st)er die werkt op de groep van het kind. De mentor bespreek de periodieke ontwikkeling van het kind met de ouders. De mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind. De mentor neemt het intakegesprek af. Daarnaast is er een overzicht van alle pedagogische medewerkers en ‘hun’ mentorkinderen beschikbaar op de groep. Wanneer de opvangdag of groep van een kind wisselt, kan het voorkomen dat ook de mentor van het kind wisselt. Wanneer een pedagogisch medewerk(st)er langdurig afwezig is, of als er een structurele aanpassing in het werkrooster plaatsvindt waardoor de medewerker het kind niet meer opvangt op de groep, wordt ook de mentor gewijzigd. Hiervan worden ouders tijdig op de hoogte gebracht. Uiteraard zijn alle pedagogisch medewerkers die met het kind werken verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang en verzorging van het kind en kunnen ouders natuurlijk ook bij andere pedagogisch medewerkers terecht voor vragen.